بهداشت عمومی در محیط کار ۳۰۴۹۶۱۱۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : بهداشت عمومی در محیط کار ۳۰۴۹۶۱۱۷
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعاریف سلامتی و بیماری

- تعریف بهداشت فردی و بهداشت محیط

- بهداشت و انواع آن

- اپیدمی

- بهداشت رستورانها

- بهداشت محیط کار

- آب و فاضلاب

- اهمیت شناسایی بیماریهای ناشی از کار و بیماریهای شغلی

- پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای شغلی

- معاینات دوره ای در محیط کار و دیگر مسائل مربوط به بهداشت محیط کار

توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی مسوول خدمات اداری
بهداشت عمومی در محیط کار