مدیریت بحران های اجتماعی ۳۰۵۰۱۷۰۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت بحران های اجتماعی ۳۰۵۰۱۷۰۴
 • نظری: ۴.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۴ ساعت
 • شهریه: ۴۹۶,۸۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • انواع بحرانها در جامعه و خواستگاه آنها
 • ویژگیهای بحرانهای اجتماعی
 • عنوان درونی و بیرونی موثر بر شکل گیری بحران های اجتماعی
 • علائم و شاخصه های بروز بحران در جامعه و فرآیند تکوین آن
 • آثار و پیامدهای بروز بحران در جامعه
 • مدیریت یکپارچه بحرانهای اجتماعی
 • راهبردها و تکنیک های مواجهه با بحرانهای اجتماعی و تبدیل آن به فرصت
 • نقشها و کارکردهای نهادهای مختلف
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت بحران های اجتماعی
توجه! این دوره اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.