اعضای مهارت اول IT (مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات) ۳۰۴۹۲۴۱۰

تب‌های اولیه

۱۰۱۲۰۹۴
۱۰۱۲۱۲۵
۱۰۱۱۳۶
۰۰۷۵۵۹۱۱۳۸
۵۰۶۹۸۵۹۰۴۸