اعضای تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۰

تب‌های اولیه

۴۳۲۲۳۴۰۱۲۱
۰۳۸۳۸۴۹۴۳۸
۴۳۲۴۴۵۸۹۳۶_۱_۲
۲۶۹۰۰۸۵۷۷۱_۱
۰۰۶۷۶۰۱۴۷۲