دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم(غیرحضوری) ۳۰۵۰۳۸۷۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم(غیرحضوری) ۳۰۵۰۳۸۷۰
  • نظری: ۲۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۸ ساعت
  • شهریه: ۵۷۹,۶۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم(غیرحضوری)