آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (غیرحضوری) ۳۰۵۰۳۸۹۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (غیرحضوری) ۳۰۵۰۳۸۹۰
  • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۰ ساعت
  • شهریه: ۴۱۴,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (غیرحضوری)