آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (آنلاین و غیرحضوری) ۳۰۵۰۳۹۰۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (آنلاین و غیرحضوری) ۳۰۵۰۳۹۰۹
  • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۲۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴۰ ساعت
  • شهریه: ۸۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) (آنلاین و غیرحضوری)