آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاری ۳۰۵۰۴۸۲۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاری ۳۰۵۰۴۸۲۲
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۳۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاری