مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۳۰۵۰۴۸۲۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ۳۰۵۰۴۸۲۵
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۳۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعریف مدیریت دانش

-سابقه تاریخی دانش و مدیریت دانش

-گرایشهای مدیریت دانش

-عملکردهای مدیریت دانش

-چالشهای مدیریت دانش

-سنجش کارآیی مدیریت دانش در یادگیری سازمانی

-آینده مدیریت دانش

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی