مدیریت پسماندها ۳۰۵۰۵۱۶۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت پسماندها ۳۰۵۰۵۱۶۶
 • نظری: ۶.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۶ ساعت
 • شهریه: ۸۱۰,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۱۰۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • آشنایی با روش های دفع پسماندها
 • دفع پسماندها در زمین
 • سوزاندن پسماندها در زباله سوز
 • تصویه بیولوژیکی پسماندها
 • تصویه فیزیکی و شیمیایی پسماندها
 • نگهداری دایمی پسماندها
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت پسماندها