فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن ۳۰۵۰۵۷۶۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن ۳۰۵۰۵۷۶۹
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۶.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۴۵۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن