مدیریت و کنترل پروژه ۳۰۵۰۷۰۶۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت و کنترل پروژه ۳۰۵۰۷۰۶۳
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
مدیریت و کنترل پروژه