مهارت های حرفه ای و اداری 30533281

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت های حرفه ای و اداری 30533281
  • نظری: 22.00ساعت
  • عملی/کارگاه : 0.00ساعت
  • بازدید: 0.00ساعت
  • جمع: 22 ساعت
  • شهریه: 1,936,000ریال
  • ظرفیت: 100
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت های حرفه ای و اداری