بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
۱ چگونگی برگزاری دوره های ICDL (مهارت های هفتگانه فن آوری اطلاعات ) عمومی
۲ تصویبنامه در خصوص دانشگاههای جامع علمی کاربردی و جذب دانشجو توسط موسسات پژوهشی ۱۷-۱۱-۹۶
۳ بخشنامه تائید صلاحیت مدرسان ۲۹-۰۸-۹۷
۴ بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-۱۸-۹-۹۶
۵ بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها ۹-۱۰-۹۶
۶ لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای ۲۳-۵-۹۶ بهبود مدیریت
۷ بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵
۸ بخشنامه دوره های جدید-۱۴-۵-۹۴
۹ اصلاحیه نظام آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ۱۴-۱۱-۱۳۹۲
۱۰ بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰
۱۱ بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸ عمومی
۱۲ بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ عمومی
۱۳ مجموع دوره‌های آموزشی شغلی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ شغلی
۱۴ پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۰۵-۰۹-۱۳۸۷ شغلی
۱۵ دوره‌های آموزشی رشته شغلی مسئول گزینش ۱۳-۰۷-۱۳۸۷ شغلی