بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
۱ بخشنامه دوره های تکمیلی کارشناسان حقوقی و ذیحساب
۲ چگونگی برگزاری دوره های ICDL (مهارت های هفتگانه فن آوری اطلاعات ) عمومی
۳ تصویبنامه در خصوص دانشگاههای جامع علمی کاربردی و جذب دانشجو توسط موسسات پژوهشی ۱۷-۱۱-۹۶
۴ بخشنامه تائید صلاحیت مدرسان ۲۹-۰۸-۹۷
۵ بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-۱۸-۹-۹۶
۶ بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها ۹-۱۰-۹۶
۷ لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای ۲۳-۵-۹۶ بهبود مدیریت
۸ بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵
۹ بخشنامه دوره های جدید-۱۴-۵-۹۴
۱۰ اصلاحیه نظام آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ۱۴-۱۱-۱۳۹۲
۱۱ بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰
۱۲ بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸ عمومی
۱۳ بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ عمومی
۱۴ مجموع دوره‌های آموزشی شغلی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ شغلی
۱۵ پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۰۵-۰۹-۱۳۸۷ شغلی