بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
۱ تصویبنامه در خصوص دانشگاههای جامع علمی کاربردی و جذب دانشجو توسط موسسات پژوهشی ۱۷-۱۱-۹۶
۲ بخشنامه تائید صلاحیت مدرسان ۲۹-۰۸-۹۷
۳ بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-۱۸-۹-۹۶
۴ بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها ۹-۱۰-۹۶
۵ لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای ۲۳-۵-۹۶ بهبود مدیریت
۶ بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵
۷ بخشنامه دوره های جدید-۱۴-۵-۹۴
۸ اصلاحیه نظام آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ۱۴-۱۱-۱۳۹۲
۹ بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰
۱۰ بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸ عمومی
۱۱ بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ عمومی
۱۲ مجموع دوره‌های آموزشی شغلی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ شغلی
۱۳ پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۰۵-۰۹-۱۳۸۷ شغلی
۱۴ دوره‌های آموزشی رشته شغلی مسئول گزینش ۱۳-۰۷-۱۳۸۷ شغلی
۱۵ بخشنامه‌های راهبرد علوی دولت اسلامی ۱۹-۶-۸۷ بهبود مدیریت