سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) در بستر وب (مجوز شورای فنی ۹۶/۴/۱۳)

مصوب کارگروه
دوره های مصوب
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) در بستر وب (مجوز شورای فنی ۹۶/۴/۱۳)