فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
سرفصل: 

۱-تعاریف و مفاهیم تصمیم گیری و مساله

۲-موقعیت های تصمیم گیری

۳-عناصر تشکیل دهنده مساله و تصمیم گیری

۴-چگونگی اخذ تصمیم برای حل مساله

۵-فرایند منطقی حل مساله

۶-محدودیت های فرآیند منطقی تصمیم گیری

۷-روش های تصمیم گیری و نمونه های موردی مدیران موفق