نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
اطلاعات دوره
سرفصل: 
  • مفهوم نظارت و ساز وکار آن
  • سطوح نظارت (فردی، سازمانی، همگانی)
  • مبانی نظارت همگانی (دینی/ قانونی، فلسفه سیاسی، نظری)
  • سرمایه اجتماعی ( مفاهیم اساسی و روش های تقویت عوامل)
  • سرمایه اجتماعی و نظارت