دوره مهارتهای زندگی ۳۰۴۷۵۷۱۰

تب‌های اولیه

عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
دوره مهارتهای زندگی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره مهارتهای زندگی ۳۰۴۷۵۷۱۰
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۴۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: