تربیت بدنی و آمادگی جسمانی ۳۰۴۷۶۵۷۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تربیت بدنی و آمادگی جسمانی ۳۰۴۷۶۵۷۱
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی