حقوق تامین اجتماعی ۳ "بیمه های مکمل" 30476584

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق تامین اجتماعی ۳ "بیمه های مکمل" 30476584
  • نظری: ۳.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-بیمه پایه – بیمه تکمیلی

– بیمه مضاعف-بیمه های اجتماعی تکمیلی

-بیمه های درمانی تکمیلی

-نقش سازمانهای بیمه اجتماعی در بیمه های تکمیلی

-نقش بیمه های بازرگانی در بیمه های تکمیلی

-دولت و بیمه های تکمیلی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۳ "بیمه های مکمل"