حقوق تامین اجتماعی ۶ "بیمه بیکاری" 30476588

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق تامین اجتماعی ۶ "بیمه بیکاری" 30476588
  • نظری: ۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مشمولین قانون بیمه بیکاری-مفهوم و قلمرو بیمه بیکاری

-حق بیمه

-شرایط برخورداری از مقرر بیمه بیکاری

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۶ "بیمه بیکاری"