کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ۳۰۴۷۶۶۹۰

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ۳۰۴۷۶۶۹۰
  • نظری: ۹.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۹ ساعت
  • شهریه: ۱۰۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مهدی هدایت فر
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت