دوره بهره وری نیروی انسانی ۳۰۴۷۷۵۹۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره بهره وری نیروی انسانی ۳۰۴۷۷۵۹۱
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حامد رحمانی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره بهره وری نیروی انسانی