برنامه ریزی فرهنگی برای اتباع بیگانه ۳۰۴۷۷۶۶۹

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : برنامه ریزی فرهنگی برای اتباع بیگانه ۳۰۴۷۷۶۶۹
  • نظری: ۱۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۴ ساعت
  • شهریه: ۸۴۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
برنامه ریزی فرهنگی برای اتباع بیگانه