روش تهیه اینفوگرافیک ۳۰۴۷۷۷۷۲

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : روش تهیه اینفوگرافیک ۳۰۴۷۷۷۷۲
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۴.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مریم سلیمی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

روش های مختلف تهیه اینفوگرافیک

مدل های مختلف ارائه اینفوگرافیک

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
روش تهیه اینفوگرافیک