آشنایی با امور مالی و بودجه ریزی دهیاری ۳۰۴۷۷۷۷۵

تب‌های اولیه

آشنایی با امور مالی و بودجه ریزی دهیاری
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با امور مالی و بودجه ریزی دهیاری ۳۰۴۷۷۷۷۵
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: