قانون برگزاری مناقصات آئین نامه های اجرایی قانون و نحوه رسیدگی به شکایات مناقصات و دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی مناقصات(س

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : قانون برگزاری مناقصات آئین نامه های اجرایی قانون و نحوه رسیدگی به شکایات مناقصات و دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی مناقصات(س
  • نظری: ۳۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: علی امامی , علی امامی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
قانون برگزاری مناقصات آئین نامه های اجرایی قانون و نحوه رسیدگی به شکایات مناقصات و دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی مناقصات(سطح مبتدی)