اختلالات عاطفی و رفتاری در کودکان (وبژه کارشناسان بهزیستی) ۳۰۴۷۸۰۳۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اختلالات عاطفی و رفتاری در کودکان (وبژه کارشناسان بهزیستی) ۳۰۴۷۸۰۳۱
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۰ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۴۵
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
اختلالات عاطفی و رفتاری در کودکان (وبژه کارشناسان بهزیستی)
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل بهزیستی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.