مهارت سوم IT (واژه پردازها) ۳۰۴۷۸۲۰۶

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت سوم IT (واژه پردازها) ۳۰۴۷۸۲۰۶
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۲۶.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۲۵
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آذر شمشیری فرد
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت سوم IT (واژه پردازها)