مهارتهای سازمانی فن آوری اطلاعات ۳۰۴۷۸۲۳۰

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارتهای سازمانی فن آوری اطلاعات ۳۰۴۷۸۲۳۰
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مهدی هدایت فر
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مهارتهای سازمانی فن آوری اطلاعات
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل استاندارد استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.