مدیریت فرهنگ سازمانی ۳۰۴۸۱۸۹۰

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت فرهنگ سازمانی ۳۰۴۸۱۸۹۰
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: سیدمحمدکریم حسینی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-مفاهیم، تعاریف ، عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی

۲-نحوه شکل گیری فرهنگ ها و انواع فرهنگ های سازمانی

۳-فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

۴-تاثیر فرهنگ سازمانی برحیات ، ساختار سازمان ، مدیریت و ......

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت فرهنگ سازمانی