بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان ۳۰۴۸۸۰۸۸

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان ۳۰۴۸۸۰۸۸
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۲۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: سیدمحمود علائی ورکی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
** به استحضار میرساند، زمانبندی این دوره بصورت گروهی (طبق نامه اعلامی به دستگاه های اجرایی و شهرداریها) می باشد. ** گروه اول: چهارشنبه ۱۳۹۷۱۱/۱۰ و شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ زمانبندی گروه دوم متعاقبا اعلام میگردد.
شغلی
دوره های شغلی
بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان