فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی ۳۰۴۸۸۰۹۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی ۳۰۴۸۸۰۹۰
 • نظری: ۹.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۹ ساعت
 • شهریه: ۸۶۴,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۶۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: دکتر مجید فتحی زهرایی
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 1. تعاریف و مفاهیم تصمیم گیری
 2. اهمیت تصمیم گیری
 3. مدل های تصمیم گیری
 4. انواع شیوه های تصمیم گیری
 5. تکنیک ها و فنون تصمیم گیری سنتی و جدید
 6. عناصر تشکیل دهنده تصمیم گیری
 7. فرآیند تصمیم گیری در سازمان
توضیحات:
ویژه مدیران و کارشناسان
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی