دوره فنون سنجش وارزیابی عملکرد ۳۰۴۸۸۰۹۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره فنون سنجش وارزیابی عملکرد ۳۰۴۸۸۰۹۱
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۱,۴۴۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعاریف، سبکها و روشهای کنترل و نظارت-اهمیت و ضرورت سنجش و ارزیابی عملکرد-فرآیند سنجش و ارزیابی عملکرد-تعیین اهداف، معیارها و شاخص های استاندارد برنامه / عملیات-تطبیق شاخص های استاندارد با نتایج برنامه ها-شناسایی انحرافات، تدوین گزارشهای ارزیابی و ارائه برنامه های اصلاحی

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره فنون سنجش وارزیابی عملکرد