دوره برنامه ریزی وکنترل پروژه ۳۰۴۸۸۰۹۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره برنامه ریزی وکنترل پروژه ۳۰۴۸۸۰۹۲
 • نظری: ۹.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۹ ساعت
 • شهریه: ۹۶۰,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۶۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 1. اهمیت پروژه و مدیریت کارآمد و اثربخش
 2. سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
 3. برنامه ریزی پروژه و شناخت فعالیتهای آن
 4. ترسیم شبکه پروژه
 5. برآورد زمان، منابع و هزینه های اجرایی فعالیت ها
 6. زمانبندی پروژه
 7. برنامه ریزی و تخصیص منابع
 8. کنترل و نظارت
توضیحات:
ویژه مدیران و کارشناسان
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره برنامه ریزی وکنترل پروژه