توجیهی بدو استخدام(آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاهها) ۳۰۴۸۸۵۷۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدو استخدام(آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاهها) ۳۰۴۸۸۵۷۸
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۲۴۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد آذری ویایی
  • تاریخ آزمون: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدو استخدام(آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاهها)