مدیریت عملیات حسابداری انبار ۳۰۴۸۸۶۱۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت عملیات حسابداری انبار ۳۰۴۸۸۶۱۱
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: وحید بغدادی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعاریف و مفاهیم اساسی

-ساختار سازمانی واحد حسابداری انبار

-بخشنامه ها و دستورالعملهای واحد حسابداری انبار

-نحوه گردش کار در سیستم حسابداری انبار

-فرآیند انجام عملیات حسابداری انبار

-حسابداری موجودی کالا

-اصول نظارت برتکمیل فرمها و مدارک نگهداری موجودیها در انبار

-نحوه کنترل موجودیهای کالا در انبار

-اصول کنترل نحوه تنظیم اسناد حسابداری انبار

توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی مسئول خدمات مالی
مدیریت عملیات حسابداری انبار