مهارت دوم IT (استفاده ازکامپیوترومدیریت فایلها) ۳۰۴۹۲۴۱۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت دوم IT (استفاده ازکامپیوترومدیریت فایلها) ۳۰۴۹۲۴۱۱
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۸.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۴۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
استفاده ازکامپیوترومدیریت فایلها (Windows 7)