مهارت پنجم IT (بانک های اطلاعاتی) ۳۰۴۹۲۴۱۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت پنجم IT (بانک های اطلاعاتی) ۳۰۴۹۲۴۱۴
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۲۶.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۶ ساعت
  • شهریه: ۱,۵۶۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت پنجم IT (بانک های اطلاعاتی)