مهارت ششم IT (ارائه مطالب ) ۳۰۴۹۲۴۱۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت ششم IT (ارائه مطالب ) ۳۰۴۹۲۴۱۵
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۲۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۰ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت ششم IT (ارائه مطالب )