مهارت هفتم IT (اطلاعات وارتباطات) ۳۰۴۹۲۴۱۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت هفتم IT (اطلاعات وارتباطات) ۳۰۴۹۲۴۱۶
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۱۲.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت هفتم IT (اطلاعات وارتباطات)