آموزش الکترونیکی ۳۰۴۹۲۷۵۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آموزش الکترونیکی ۳۰۴۹۲۷۵۶
  • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۰ ساعت
  • شهریه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد عظیمی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- تعاریف و مفاهیم

-تفاوت آموزش الکترونیکی با یادگیری الکترونیکی

-اصول و مبانی پداگوژی و تئوری های یادگیری در آموزش الکترونیکی

-مدلها و راهبردهای آموزش الکترونیکی

-اصول و مدلهای طراحی آموزش الکترونیکی

-تعامل و انواع آن در آموزش الکترونیکی

-اصول تولید محتوای آموزش الکترونیکی

-سیستم های مدیریت یادگیری و سیستم های محتوای یادگیری در آموزش الکترونیکی

-مدیریت و راهبری آموزش الکترونیکی در سازمان ها

-چشم انداز و آینده آموزش الکترونیکی –مزایا و معایب 

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آموزش الکترونیکی