ابعاد مختلف سند چشم انداز ۳۰۴۹۴۵۱۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ابعاد مختلف سند چشم انداز ۳۰۴۹۴۵۱۷
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
ابعاد مختلف سند چشم انداز