دوره اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری ۳۰۵۰۱۷۵۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری ۳۰۵۰۱۷۵۵
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
دوره اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری
توجه! این دوره اختصاصی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.