دوره آموزشی " متره و برآورد، فهرست بهای واحد پایه، تنظیم و کنترل صورت وضعیت و تعدیل، دستورالعمل ردیفهای ستاره دار و فهرست بهای خاص " برگزار گردید.

دوره آموزشی " متره و برآورد، فهرست بهای واحد پایه، تنظیم و کنترل صورت وضعیت و تعدیل، دستورالعمل ردیفهای ستاره دار و فهرست بهای خاص " برگزار گردید.
 متره و برآورد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  متره و برآورد، فهرست بهای واحد پایه، تنظیم و کنترل صورت وضعیت و تعدیل، دستورالعمل ردیفهای ستاره دار و فهرست بهای خاص " از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی ویژه کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی  به مدت ۱۶  ساعت  در خرداد  ماه سالجاری برگزار گردید.

                                متره و برآورد

          هدف از اجرای این دوره آشنا ساختن فراگیران با کلیات متره و برآورد، تشریح دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه و ضرایب متعلقه، هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، اقلام ستاره دار، روند تهیه و کنترل صورت وضعیت، تغییرات مقادیر، نحوه تنظیم تعدیل آحاد بها، دستورالعمل اخذ مجوز فهرست سفید و فهرست خاص می باشد.

بنا بر این گزارش فراگیرانی مجاز به شرکت در این دوره  هستند که از سوی دستگاه اجرایی ذیربط در سامانه مدیریت آموزش استان ثبت نام شده باشند .

شایان ذکر است این دوره بدون دریافت شهریه بوده و از محل اعتبارات شورای فنی تامین و با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان و مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان طی روزهای پنجشنبه و یکشنبه مورخ دوم ، پنجم ، نهم و دوازدهم  خرداد ماه  در مرکز آموزش و پژوهش واقع در چهارراه عمران خیابان شهید عباسپور برگزار گردید .