جزوه آموزشی فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی
برای دانلود فایل برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره مدیریت منابع
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی
برای دانلود فایل برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی مدیریت رفتار سلزمانی
برای دانلود جزوه آموزشی برروی لینک های زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره تکنیکهای مدیریتی 2019
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
بهبود بهره وری و نتایج آن
برای دانلود فایل برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه مهارت های فناوری اطلاعات ICDL
برای دانلود نمونه سؤالات و جزوه مهارت های فناوری اطلاعات (ICDL) برروی لینک زیر کلیک نمایید.
حقوق شهروندی در نظام اداری
برای دانلود جزوه آموزشی برروی لینک زیر کلیلک نمایید.
جزوه آموزشی دوره فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی
برای دانلود جزوه آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره تنظیم قراردادها
برای دانلود جزوه آموزشی برروی فایل زیر کلیک نمایید.