جزوه آموزشی دوره فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی
برای دانلود جزوه آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره تنظیم قراردادها
برای دانلود جزوه آموزشی برروی فایل زیر کلیک نمایید.
جزوه شرایط و ضوابط شهرسازی
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک
برای دانلود فایل آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره مراحل تهیه و تنظیم بودجه
برای دانلود جزوات آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه دوره آموزشی بهداشت روانی
برای دانلود جزوه آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوات آموزشی دوره ارزشیابی عملکرد
برای دانلود جزوات آموزشی  بر روی فایل های پیوست کلیک نمایید:
قانون برگزاری مناقصات آئین نامه های اجرایی
جهت دانلود جزوه برروی لینک های پایین کلیک نمایید