مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ۳۰
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت (اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری) ۱۲
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(کارتیمی و حل مسئله) ۱۲
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت (فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) ۱۲
توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری) ۱۶
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(آشنایی با ماموریت ها وساختار اداری دستگاه محل خدمت) ۶
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت(آشنایی با ساختارنظام دولت جمهوری اسلامی) ۱۲
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت (کار تیمی و حل مساله) ۱۲
توجیهی بدو استخدامی کارکنان دولت(اخلاق حرفه ای مبتنی برآموزه های اسلامی) ۱۲
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(کار تیمی و حل مساله) ۱۲
توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) ۱۲
توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری) ۱۶
توجیهی بدو استخدام(آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاهها) ۶
دوره های مجازی
دوره های مجازی

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

طی ابلاغیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ، تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.