مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

دوره‌های در حال ثبت نام

عنوان ساعت
فنون اداره جلسات ۶
دوره مدیریت عملکرد ۹
مهارتهای ارتباطی مدیران ۸
برنامه ریزی دردستگاههای دولتی ۱۲
جنگ نرم (فرهنگی، رسانه و جنگ روانی) ۸
جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه مقابله با آن ۸
مدیریت سرمایه اجتماعی ۶
انگیزش در کار ۸
مدل های برنامه ریزی ۶
کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی-امدادی ۸
کیفیت زندگی کاری ۶
اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری ۱۲
کارتیمی و حل مساله ۱۲
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان ۱۲
قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶
آشنائی با نظام گزینش کشور ۲
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ۴
دوره مراحل تهیه وتنظیم بودجه ۸
حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر ۸
مدیریت و مهندسی ارزش ۶
پاسخگویی و مسئولیت پذیری ۴
اصول تغذیه و بهداشت (رفتار خوراکی سالم) ۸
خدمات عمومی کتابخانه ۱۲
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ۱۰
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه ۸
اصول بیمه ۲۰
آشنایی بانرم افزارکامپیوتریSPSS ۳۰
خبر نویسی در روابط عمومی ۳۴
شایسته سالاری در نظام اداری ۳
دانش سیاسی واجتماعی مدیران ۶
تحلیل مسائل روز اجتماعی ،فرهنگی ۴۰
مدیریت ومهندسی ارزش ۶
پاسخگویی و مسئولیت پذیری ۴
توجیهی بدو استخدامی کارکنان دولت(اخلاق حرفه ای مبتنی برآموزه های اسلامی) ۱۲
توجیهی بدو استخدام کارکنان دولت (کار تیمی و حل مساله) ۱۲
دوره های مجازی
دوره های مجازی