تماس با ما

آدرس: چهارراه عمران روبروی شهرداری منطقه ۲ خیابان عباسپور مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین

تلفن : ۰۲۸۳۳۳۲۰۰۸۷

فکس : ۰۲۸۳۳۳۲۰۰۳۹