بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
۱ بخشنامه عناوین دوره های آموزشی عمومی تکمیلی
۲ بخشنامه دوره های تکمیلی کارشناسان حقوقی و ذیحساب
۳ چگونگی برگزاری دوره های ICDL (مهارت های هفتگانه فن آوری اطلاعات ) عمومی
۴ تصویبنامه در خصوص دانشگاههای جامع علمی کاربردی و جذب دانشجو توسط موسسات پژوهشی ۱۷-۱۱-۹۶
۵ بخشنامه تائید صلاحیت مدرسان ۲۹-۰۸-۹۷
۶ بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-۱۸-۹-۹۶
۷ بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها ۹-۱۰-۹۶
۸ لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای ۲۳-۵-۹۶ بهبود مدیریت
۹ بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵
۱۰ بخشنامه دوره های جدید-۱۴-۵-۹۴
۱۱ اصلاحیه نظام آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ۱۴-۱۱-۱۳۹۲
۱۲ بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰
۱۳ بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸ عمومی
۱۴ بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ عمومی
۱۵ مجموع دوره‌های آموزشی شغلی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸ شغلی