بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
1 بخشنامه عناوین دوره های آموزشی عمومی تکمیلی
2 بخشنامه دوره های تکمیلی کارشناسان حقوقی و ذیحساب
3 چگونگی برگزاری دوره های ICDL (مهارت های هفتگانه فن آوری اطلاعات ) عمومی
4 تصویبنامه در خصوص دانشگاههای جامع علمی کاربردی و جذب دانشجو توسط موسسات پژوهشی 17-11-96
5 بخشنامه تائید صلاحیت مدرسان 29-08-97
6 بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-18-9-96
7 بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها 9-10-96
8 لغو اختیارات دستگاههای اجرایی در برگزاری دوره های مدیران حرفه ای 23-5-96 بهبود مدیریت
9 بخشنامه دوره های حقوق شهروندی 22-12-95
10 بخشنامه دوره های جدید-14-5-94
11 اصلاحیه نظام آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی 14-11-1392
12 بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی 30-01-1390
13 بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 10-09-1388 عمومی
14 بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی 31-03-1388 عمومی
15 مجموع دوره‌های آموزشی شغلی 31-03-1388 شغلی