بخشنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ۱۵-۱۰-۱۳۸۳

بخشنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در تاریخ ۱۵-۱۰-۱۳۸۳

جزئیات بخشنامه در فایل پیوست می‌باشد: